Birleşme ve Satınalma Danışmanlığı


Birleşme ve Satın Alma Danışmanlık Hizmetlerimiz, farklı işletmeler ile birleşme veya satın alma, faaliyet kollarının tamamı veya bir kısmının elden çıkarılması için piyasada yer alan fırsatları belirleyerek müşterilerimizin stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Şirket birleşme ve satın alma işlemleri operasyonel ve finansal etkinlik sağlaması nedeniyle, hem yerli hem yabacı kurumsal şirketlerin ve özel sermaye fonlarının kullandığı en önemli yatırım yöntemlerinden biridir. ARSEN olarak, bu sürecin başından sonuna kadar finansal bağlamda ihtiyaç duyabileceğiniz hususlara hem alıcı taraf, hem satıcı taraf için geniş bir spektrumda destek sağlıyoruz.

 • Finansal Durum Tespit Hizmetleri (hem alıcı hem satıcı taraf için): şirket alış / satış sürecinde hedef işletmenin finansal ve operasyonel performansının, risklerinin ve anlaşmayı engelleyebilecek potansiyel bulguların tespit edildiği detaylı inceleme analizidir. Temel olarak aşağıdaki unsurların incelenmesini içeren bu süreçte ARSEN, sektöründe uzman danışman kadrosu ile size destek olur.
  • Finansal tabloların hazırlanış esasları; ve farklı esaslara göre hazırlanan tabloların mutabakat çalışmaları (Yasal, yönetim, UFRS hesapları vb.)
  • Satışlar, maliyet hesapları ve faaliyet giderlerini etkileyen temel unsurlar ve bunların Brüt kar, FAVÖK ve net kar marjı değişimleri üstüne etkileri.
  • Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması amacıyla, hedef şirketin sürdürülebilir karlılığını gösteren Esas Karlılık analizi.
  • Şirketin net işletme sermayesi gereksinimi, nakit dönüşüm süresi ve sezonsallığın incelendiği Esas İşletme Sermayesi analizi.
  • Değerleme aşamasında göz önünde bulundurulması beklenen bilanço içi ve bilanço dışı borç ve borç benzeri bakiyelerin tespit edildiği Esas Borçluluk analizi.
  • İçeriklerine göre yatırım harcamaları analizi (büyüme veya bakım-onarım amaçlı).
  • İlişkili şirket işlemleri ve bu işlemlerin potansiyel satış sonrası Esas Karlılık üstüne olan etkileri.
 • Alıcı taraf için diğer finansal danışmanlık hizmetleri: ARSEN, Finansal Durum Tespit Hizmetlerine ek olarak, Alıcı taraf için altta yer alan hususlarda destek verir.
 • İşlem öncesi inceleme: Hedef şirket finansal bilgilerine erişim sağlanmadan önce gerçekleşen ilk inceleme ile yatırım kararına destek verilmesi.
 • İş kolu satışlarında (carve-out) destek: Hedef şirket bünyesinde yer alan iş kollarından bazılarına yatırım yapılmasının planlandığı durumlarda, bu iş kolunun finansal tablo hazırlanış esaslarının incelenmesi.
 • Finansal modelleme (Geliştirme / Değerlendirme): şirket değerlemesine konu olacak iş planının hazırlanması veya incelenmesi.
 • Satın alım fiyatı düzeltmeleri: Satış sözleşmesinde yer alan kriterlere göre hedef şirket satış fiyatına etki edecek fiyat düzeltmelerinin tespiti.
 • Satış ve Satın Alım Sözleşmesi desteği: teminat, garanti ve fiyat düzeltme mekanizmalarının hazırlanmasına destek verilmesi.
 • Kapanış hesapları / Fiyat düzeltmeleri: Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi uyarınca belirlenen fiyat mekanizmasına göre kapanış hesap işlemlerinin hazırlanması ve analiz edilmesi.
 • Satıcı taraf için diğer finansal danışmanlık hizmetleri: Satıcı taraf için hazırlanan Finansal Durum Tespit Hizmetlerine ek olarak, aşağıda yer alan şirket birleşme ve satış işlemlerinde de ARSEN güvenilir iş ortağınız olarak destek verir.
  • Satış süreç desteği ve veri seti hazırlanması: Veri temin edilmesi sürecinin etkin olarak yürütülebilmesine destek olmak amacıyla, birleşme veya devire konu olan satıcı taraf şirketleri için veri seti hazırlanması.
  • Veri odası hazırlama desteği: Temin edilen verilerin kontrolü, takibi ve veri odasına yüklenmesi; ve alıcı taraf sorularının takibi.
  • İş kolu satışlarında (carve-out) destek: Hedef şirket bünyesinde yer alan iş kollarından bazılarına yatırım yapılmasının planlandığı durumlarda, bu iş kolunun finansal tablo hazırlanış esaslarının incelenmesi.
  • Satış fiyatı düzeltmeleri: Satış sözleşmesinde yer alan kriterlere göre hedef şirket satış fiyatına etki edecek fiyat düzeltmelerinin tespit
  • .Satış ve Satın Alım Sözleşmesi desteği: teminat, garanti ve fiyat düzeltme mekanizmalarının hazırlanmasına destek verilmesi
  • .Kapanış süreci / Fiyat düzeltmeleri: Hisse Satış ve Alım Sözleşmesi uyarınca belirlenen fiyat mekanizmasına göre kapanış hesap işlemlerinin hazırlanması ve analiz edilmesi.
Teklif Alın

Teklif Alın

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.

  ARSEN – SFAI TÜRKİYE

  İstanbul Ofis

  Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

  +90 212 951 02 47

  ARSEN – SFAI AMERİKA

  Amerika İrtibat Bürosu

  188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

  +1 518 522 78 40

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@arsendenetim.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Papirus Plaza, Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat: 6 34406  Kağıthane / İstanbul
  Telefon: (0212) 302 82 84
  İnternet Sitesi: www.arsendenetim.com
  Eposta Adresi: info@arsendenetim.com

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.