Teklif Al

Grup Bazında Kilit Denetim Konuları


Grup bazında Kilit Denetim Konuları aşağıdaki gibidir.

KDK Kod Grupları

GRUPLAR

Raporlanan KDK’lar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maddi Duran Varlıklar

Maddi Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme

Maddi duran varlıkların yeniden değerleme metodu ile

muhasebeleştirilmesi

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin yeniden değerleme metodu

ile muhasebeleştirilmesi

Maddi Duran Varlıklarda Yeniden Değerleme ve Değer

Düşüklüğü

Maddi Duran Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer tespiti

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller-Maddi Duran Varlıklar

Maddi Duran Varlıklar

Arsa ve binaların yeniden değerleme modeline göre

muhasebeleştirilmesi

Maddi duran varlıklarda yeniden değerleme

Gerçeğe uygun değer yöntemi ile muhasebeleştirilen yatırım

amaçlı gayrimenkullerin yeniden değerlemesi

Maddi duran varlıklar ve gerçeğe uygun değer

Arazi ve arsalar, binalar ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis

ve cihazların gerçeğe uygun değer tespiti

Maddi duran varlıklar değer düşüklüğü

Maddi duran varlıkların yeniden değerlemesi

Üretim Miktarı yöntemi ile amortisman hesaplamaları

Maddi Duran Varlıkların faydalı ömür tahminlerindeki

değişiklik

Maddi Duran varlıklara ilişkin uygulanan değer düşüklüğü

testlerinin değerlendirilmesi

Gerçeğe uygun değer yöntemi ile muhasebeleştirilen arsa ve binaların gerçeğe uygun değeri

Maddi duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin

değerlemesi

Maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü ve faydalı ömür

tahmini

Arsa ve binaların yeniden değerlenmesi

Maddi Duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve

yatırım amaçlı gayrimenkuller

Yatırım Amaçlı gayrimenkuller ve gerçeğe uygun değer

Yatırım amaçlı gayrimenkul değerlemesi

Yatırım Amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer

ölçümleri

Arazi ve arsalar, binalar ve yerüstü düzenleri ile makine, tesis

ve cihazların gerçeğe uygun değer tespiti

Gayrimenkullerde Gerçeğe Uygun Değerin Tespitine Yatırım

Amaçlı Gayrimenkullerin Sınıflandırması

Maddi duran varlık yatırımları

 

 

 

 

 

 

Maddi Duran Varlıklar

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin

belirlenmesi

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerde ve Maddi Duran Varlıklarda

Yeniden Değerleme

Bina ve Arazilerin Gerçeğe Uygun Değeri

Maddi duran varlıklardaki değer düşüklüğünün

değerlendirilmesi

Yatırım amaçlı gayrimenkullerde yeniden değerleme

Yatırım amaçlı gayrimenkullerde kira gelirleri

Arazi ve arsalar, binalar ve yerüstü düzenlerinin gerçeğe uygun

değer tespiti

 

 

 

 

 

Hasılat

Hasılatın Kaydedilmesi

Satış İndirimleri

Hasılatın finansal tablolara kaydedilmesi

Hasılatın Muhasebeleştirilmesi

Hasılatın doğru birim fiyatlar kullanılarak kayda alınması

Hasılat

İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Hasılatın Konsolide Finansal

Tablolara Alınması

Hasılatın Konsolide finansal tablolara kaydedilmesi

Gelirlerin Kaydedilmesi

Hasılatın doğru dönemde konsolide finansal tablolara alınması

Faturala-Elde tut işlemlerinin değerlendirilmesi

Yapılmakta Olan

Yatırımlar

Yapılmakta olan yatırımların maddi ve maddi olmayan duran

varlıklara sınıflanması, yararlı ömürleri ve amortismanı

Finansman Maliyetleri

Finansman Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi

 

 

Şerefiye

Şerefiye Değer Düşüklüğü Testi

Şerefiye ve Sınırsız Ömre Sahip Maddi Olmayan Duran

Varlıkların Değer Düşüklüğünün Ölçülmesi

Şerefiyelere İlişkin değer düşüklüğü

Şerefiye Değer Düşüklüğü

Şerefiyenin değer düşüklüğü

 

 

 

 

Ticari Alacaklar

Ticari Alacaklar

Ticari Alacağın Geri Kazanılabilirliği

Ticari alacaklar-değer düşüklüğü

Ticari alacak değer düşüklüğü

Ticari Alacakların Kazanılabilirliği

Ticari alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları

Ticari alacaklarda değer düşüklüğü

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

Alacağın Geri Kazanılabilirliği

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

 

 

 

 

 

 

Stoklar

Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı

Stok Değer Düşüklüğü

Stokların gerçeğe uygun değeri

Stoklar

Stokların Muhasebeleştirilmesi

Stok Değer düşüklüğü riski

Stoklar ve Değerlemesi

Stok alımlarında dönemsellik

Stok değerleme yöntemi

Stoklarda değer düşüklüğü

Stok değer düşüklüğü karşılıkları

Stok ve Stok değer düşüklüğünün Değerlendirilmesi

Denetçi Geçişi

Denetçi Geçişi ve Açılış Bakiyelerinin Denetlenmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergiler ve Ertelenmiş Vergi Varlıkları

Yatırım Teşvikleri kaynaklı ertelenmiş vergi varlıkları

Geçmiş Yıllar Zararlarından Oluşturulan Ertelenmiş Vergi

Varlıkları

Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Geri Kazanılabilirliği

Geçmiş yıl zararları üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi

varlıklarının muhasebeleştirilmesi

Ertelenmiş Vergi Varlıklarının değerlemesi

Vergi cezalarına ayrılan karşılıklar

Yatırım teşvik belgeleri kapsamında muhasebeleştirilen

ertelenmiş vergi varlıkları

Yatırım Teşvikleri

Devam etmekte olan vergi incelemelerine ilişkin koşullu

borçlar ve açıklamalar

Kurumlar vergisi istisnası uygulaması

Gelir Vergisi İndirimi

Kurumlar Vergisi Hesaplanması

Yatırım Teşvikleri kaynaklı ertelenmiş vergi varlıkları

Geçmiş Yıllar Zararlarından Oluşturulan Ertelenmiş Vergi

Varlıkları

Ertelenmiş Vergi Varlıklarının Geri Kazanılabilirliği

Geçmiş yıl zararları üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi

varlıklarının muhasebeleştirilmesi

Ertelenmiş Vergi Varlıklarının değerlemesi

Vergi cezalarına ayrılan karşılıklar

Yatırım teşvik belgeleri kapsamında muhasebeleştirilen

ertelenmiş vergi varlıkları

Yatırım Teşvikleri

Devam etmekte olan vergi incelemelerine ilişkin koşullu

borçlar ve açıklamalar

Kurumlar vergisi istisnası uygulaması

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı Karşılıkları

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar

Kıdem tazminatı karşılığı

 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıklar değer

düşüklüğü testleri

Atık yönetimi Faaliyet bölümlerindeki varlıkların değer

düşüklüğü

Sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıklarda değer

düşüklüğü

Varlıklarda değer düşüklüğünün değerlendirilmesi

Ticari Borçlar

Ticari Borçlar

Finansal Borçlar

Finansal Borçlar

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Birleşmeleri, Bağlı Ortaklıklar,

İştirakler ve Satılmaya Hazır Finansal

Varlıklar

İştiraklerdeki paylara ilişkin değer düşüklüğünün değerlendirilmesi

İştirakin geri kazanılabilirliği

Finansal Yatırımlar (satılmaya hazır finansal varlıklar)

Bağlı Ortağın kalan hisselerinin alınması

Oraklarda Değer Düşüklüğü Değerlendirmesi

İşletme Birleşmesinin Muhasebeleştirilmesi

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın geri

kazanılabilirliği

Bağlı Ortaklık Konsolidasyon işlemleri

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs ya da İşletmelerin Birleşmesi

Bağlı ortaklığın finansal tablolardaki gösterimi ve açıklanan

önemli bilgiler

Eliminasyon İşlemleri (Bağlı Ortaklık)

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların hukuki

birleşme işlemi

Konsolide finansal tablolar

Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri

Ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, Satış Amacıyla Elde Tutulan

Finansal Varlıklar

 

Borçlanma Maliyetleri

Borçlanma Maliyetlerinin Aktifleştirilmesi

Kredi sözleşmesine göre belirlenen finansal oranlara

uyumluluk

 

İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili taraflarla olan işlemler

İlişkili taraflar ile işlemler

Grup firması ile yapılan işlemler

AR-GE

Aktifleştirilmiş Geliştirme Maliyetleri

 

Garanti Karşılıkları

Garanti Gider Karşılığı

Satış Sonrası Hizmetler ve Garanti Karşılığı

Garanti Karşılığı

Garanti Gider Karşılıkları

 

 

Ortaklara Borçlar

Ortaklara Borçlar

Nakit Akış Riskinden Korunma Muhasebesi

Nakit akış riskinden korunma muhasebesi

Nakit akış riskinden korunma işlemleri

 

Nakit akıma yönelik riskten korunma amaçlı türev araçların

ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesi

Muhasebe Politikaları

Muhasebe Politikası Değişikliği

 

İç Kontrol

TMS’ye Göre Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarda Özellikli Konuların Muhasebeleştirilmesine İlişkin İç Kontrol

Eksikliği

Dövizli işlemler

Dövizli İşlemler

Finansal Araçlar

Türev Finansal Araçlar

 

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Nef 11 Sitesi No:21 D:50 Kağıthane (İstanbul)

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40