Teklif Al

Yeni Transfer Fiyatlandırması Düzenlemeleri


Söz konusu Karar ile mevzuatımıza dahil edilen Genel Rapor ve Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüklerine ilişkin temel bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

1.1. Genel Rapor

1.1.1. Kim Hazırlayacak?:

Türkiye’de faaliyet gösteren ve bir önceki hesap dönemi sonu bilançosundaki aktif büyüklüğü ve gelir tablosundaki net satışlar tutarı 500 milyon TL ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükelleflerine genel rapor hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

1.1.2.  Ne Zaman Hazırlanacak?:

Genel raporun, ilgili hesap dönemini takip eden hesap döneminin sonuna kadar hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra, istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapan yetkililere ibraz edilmesi gerekmektedir.

İlk genel rapor, 2019 hesap dönemi için en geç 2020’nin sonunda hazırlanacaktır. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler ise ilk genel raporu, 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlayacaklardır.

Mükelleflere etkisi: Bu yükümlülük özellikle Türkiye’de mukim mükellefin içinde bulunduğu çok uluslu işletmeler grubunun nihai ana işletmesinin bulunduğu ülke idaresi tarafından bir genel rapor düzenlemesinin getirilmemiş olması durumunda Türkiye’de mukim işletmenin üzerine ilave bir hazırlık yükümlülüğü getirmektedir.

1.2.  Ülke Bazlı Raporlama (ÜBR)

1.2.1. Kim Hazırlayacak?:

  • Toplam konsolide grup geliri 750 Milyon Avro ve üzerinde olan çok uluslu şirketler gruplarının nihai ana işletmeleri
  • İdare ile nihai ana işletmenin veya vekil işletmenin (raporlayan işletme olması durumunda)   mukim olduğu ülkede ülke bazlı raporlamaya ilişkin zorunluluğun bulunmaması veya İdare ile nihai ana işletme veya vekil işletmenin mukim olduğu ülke idaresi arasında uluslararası bir anlaşmanın olması ancak ülke bazlı rapor bilgilerinin paylaşımına ilişkin yürürlükte olan bir yetkili makam anlaşmasının bulunmaması veya bilgi paylaşımında sistemik bir hata olması ve 750 milyon Avro eşiğinin aşılması durumunda, çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim işletmesi (Türkiye’de birden fazla işletmesi bulunması durumunda diğerleri adına biri)

Konsolide finansal tabloların Avro dışında bir para biriminde düzenlenmesi halinde, 750 Milyon Avro’nun hesaplanmasında, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz alış kurları ortalamasının dikkate alınması gerekmektedir.

1.2.2. Ne Zaman Beyan Edilecek?:

İlgili hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. İlk ülke bazlı raporu, 2019 hesap dönemi için, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İdare’ye sunulacaktır.

Özel hesap dönemine tabi olan Türkiye’de mukim nihai ana işletme ilk ülke bazlı raporu 1 Ocak 2019’dan sonra başlayan hesap dönemi için hazırlayacak ve ilgili özel hesap dönemini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda İdare’ye sunacaktır. Öte yandan, söz konusu karar ile İdare’ye ilk raporlamaya ilişkin dönemi 2020 hesap dönemi ve 1 Ocak 2020’den sonra başlayan özel hesap dönemi olarak belirleme yetkisi verilmiştir.

1.2.3. Bildirim yükümlülüğü:

Kapsama giren çok uluslu işletmeler grubu bünyesinde yer alan Türkiye’de mukim şirketler Ülke Bazlı Raporlamanın bağlı bulundukları grup adına hangi işletme tarafından ve hangi ülkede beyan edileceğini İdare’ye bildireceklerdir.

2019 yılına ilişkin olarak ilk bildirim Ağustos 2020 sonuna kadar, takip eden yıllara ilişkin bildirim ise her yılın Haziran ayı sonuna kadar İdare’ye sunulacaktır.

Mükelleflere etkisi: Nihai ana işletmesi Türkiye’de bulunan ve grup konsolide cirosu 750 Milyon Avro’yu geçen kurumlar vergisi mükellefleri için ülke bazlı raporlama yükümlülüğü getirilmiştir.  Nihai ana işletmesi Türkiye’de olmasa dahi belirli koşulların sağlanamaması durumunda Türkiye’de mukim mükelleflerin de bağlı bulundukları gruba ilişkin ülke bazlı raporlamayı İdare’ye beyan yükümlülüğü bulunmaktadır. Son olarak, kapsama giren yerli ya da yabancı tüm grupların Türkiye’de kurulu iştiraklerinin ülke bazlı raporlamaya ilişkin bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır.

2. Diğer Önemli Düzenlemeler

2.1. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmalarının geçerlilik süresi üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır. Ayrıca yürürlükte bulunan peşin fiyatlandırması anlaşmalarına yönelik yenileme talebi başvurularının anlaşma süresinin bitiminden “en az 9 ay önce” yerine “en az 6 ay önce” yapılabileceği düzenlenmiştir.

2.2. Transfer Fiyatlandırması Dokümantasyonda %50 Ceza İndirimi Uygulamasına Yönelik Açıklamalar

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi'nin 13. Maddesi'ne transfer fiyatlandırmasına ilişkin dokümantasyon yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezasının %50 indirimli olarak uygulanacağı eklenmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, "tam ve zamanında" yerine getirilmesinden ne kastedildiği netleştirilmiştir. Karar’a göre dokümantasyon yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi, kanunun verdiği yetkiye istinaden çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan belgelendirme yükümlülüklerinin tam, zamanında ve söz konusu mevzuatta belirlenen usule uygun olarak yerine getirilmesidir. 

Ayrıca, belgelendirmeye ilişkin esası etkilemeyen hata ve eksikliklerin ceza indirimi uygulamasına engel teşkil etmeyeceği ve belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmediğinin İdare veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından tespit edilmesi durumunda, mükelleflerin ceza indiriminden yararlanamayacağı bilgisi eklenmiştir.
 

İlgili Karara ulaşmak için tıklayınız

ARSEN - SFAI TÜRKİYE
Merkez

Merkez Mah. Ayazma Cad. Nef 11 Sitesi No:21 D:89 Kağıthane (İstanbul)

+90 212 951 02 47

ARSEN - SFAI AMERİKA
İrtibat Bürosu

188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

+1 518 522 78 40