Bağımsız Denetim Hizmetleri


ARSEN, iş ve sermaye piyasalarında güven ve gizlilik sağlayarak kamu yararına hizmet eden yüksek kalite denetimler gerçekleştirir.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan uluslararası finansal krizler ve muhasebe ve finansal raporlamada yapılan usulsüzlüklerin ardından, bağımsız denetimin değerinin dönüşümlü bir değişimin zirvesinde olduğuna inanıyoruz.

Finansal duruma ilişkin bilginin kamuya ve yatırımcılara doğru ve güvenilir şekilde aktarılması ise işletmelerin bağımsız denetime tabi tutulması ile sağlanmaktadır. Pay sahipleri bağımsız denetçi raporlarından daha fazla şeffaflık beklemektedirler. Bizler de bu doğrultuda çalışma şekillerimizi buna göre değiştiriyoruz. Paydaşların bu taleplerini dikkate alıyor ve Veri Analitiği ile denetimi daha koordine hale getirmeye çalışıyor ve yaptığımız işin kalitesini artırmamızı sağlayan yeni süreçleri çalışmalarımıza entegre ediyoruz.

Yatırımcının güvenini sağlamak için bağımsız denetimi kaliteli olarak yapılmış finansal tablolar çok önemlidir. Yenilikçi denetim metodolojilerini ve yaklaşımlarını vermiş olduğumuz bağımsız denetim hizmetleri kapsamında etkin bir şekilde çalışmalarımızda uyguluyoruz.

 • Türkiye Denetim Standartlarına göre; 6102 no’lu Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) yada Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı’na (“BOBİ FRS”) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
 • Türkiye Denetim Standartlarına göre; SPK (Borsa İstanbul’da işlem gören veya halka arz planlayan şirketler için), Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteşarlığı (HM) veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’ya tabi şirketlerin kapsama göre TMS veya BOBİ FRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi
 • Uluslararası Denetim Standartlarına göre; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi
 • Sarbanes-Oxley yasasına tabi olan şirketler için bağımsız denetim hizmetleri
Teklif Alın

Teklif Alın

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.

  ARSEN – SFAI TÜRKİYE

  İstanbul Ofis

  Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

  +90 212 951 02 47

  ARSEN – SFAI AMERİKA

  Amerika İrtibat Bürosu

  188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

  +1 518 522 78 40

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@arsendenetim.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Papirus Plaza, Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat: 6 34406  Kağıthane / İstanbul
  Telefon: (0212) 302 82 84
  İnternet Sitesi: www.arsendenetim.com
  Eposta Adresi: info@arsendenetim.com

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.