Usulsüzlük Cezaları


21/12/2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 534 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, Mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 

MADDE NO KONUSU 2022 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 104 İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması 4.900
3-İlanın;
– Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 4.900-490.000
– Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 490.000 ve üzeri
MÜKERRER MADDE 115 Tahakkuktan vazgeçme 58
MADDE 153/A Teminat tutarı 200.000
MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1-Yıllık;
– Alış tutarı 400.000
– Satış tutarı 570.000
2- Yıllık gayrisafı iş hasılatı 200.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 400.000
MADDE 232 Fatura kullanma mecburiyeti 2.000
MADDE 252 Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 5,80
MÜKERRER MADDE 257 Teminat Tutarı  
  Yeni işe başlayanlar 13.000.000
  Faaliyeti devam edenler 130.000.000
MADDE 313 Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 2.000
MADDE 323 Şüpheli alacak tutarı 4.000
MADDE 343 En az ceza haddi
– Damga vergisinde 25
– Diğer vergilerde 50
MADDE 352 Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler 320
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 190
3- İkinci sınıf tüccarlar 95
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 43
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 25
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 12
II nci derece usulsüzlükler 170
1- Sermaye şirketleri
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 95
3 – İkinci sınıf tüccarlar 43
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 25
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 6,80
MADDE NO KONUSU 2022 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 500
– Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 250.000
2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması 500
– Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 25.000
– Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 250.000
4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 500
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 12.000
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 600
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.900
– Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 380.000
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 2.500
10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.900
11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına  
Alt sınır 68.000
Üst sınır 680.000
MADDE 355 b) Damga Vergisinde
– Her bir kâğıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 4,20
MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza
MADDE 355
86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3.400
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.700
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 880
107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar
1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.000
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.000
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 530
-Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) 1.300.000
– Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri fınans kurumlan veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 2.500.000
MADDE 370 İzaha davet  
– Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 148.000
EK MADDE 1 Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 üzeri
EK MADDE 1 376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 ve altı
EK MADDE 11 Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 6.800 üzeri

Teklif Alın

Teklif Alın

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.

  ARSEN – SFAI TÜRKİYE

  İstanbul Ofis

  Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

  +90 212 951 02 47

  ARSEN – SFAI AMERİKA

  Amerika İrtibat Bürosu

  188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

  +1 518 522 78 40

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@arsendenetim.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Papirus Plaza, Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat: 6 34406  Kağıthane / İstanbul
  Telefon: (0212) 302 82 84
  İnternet Sitesi: www.arsendenetim.com
  Eposta Adresi: info@arsendenetim.com

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.