Hiperenflasyonist ekonomiler – güncellenmiş izleme listesi mevcut (Mayıs 2022)


UMS 29 ‘Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’, belirli bir ülkenin ekonomisinin hiperenflasyonlu olup olmadığının değerlendirilmesi için genel rehberlik tanımlar ve sağlar. Ancak IASB, belirli yetki alanlarını tanımlamaz. Denetim Kalite Merkezi’nin (CAQ) Uluslararası Uygulamalar Görev Gücü (IPTF), ‘yüksek düzeyde enflasyonist’ ülkelerin durumunu izler. US GAAP’yi uygulamak amacıyla yüksek enflasyonlu ülkelerin durumunu izlemekle birlikte, bu tür ülkeleri belirleme kriterleri, UMS 29 kapsamındaki ‘hiperenflasyonlu ekonomileri’ belirleme kriterlerine benzer.

IPTF’nin 25 Mayıs 2022 toplantısına ilişkin tartışma belgesi şu anda mevcuttur ve Görev Gücü’nün aşağıdaki görüşünü belirtmektedir:

Üç yıllık kümülatif enflasyon oranları %100’ü aşan ülkeler:

 • Arjantin
 • Etiyopya
 • İran
 • Lübnan
 • Güney Sudan
 • Sudan
 • Surinam
 • Türkiye
 • Venezuela
 • Yemen
 • Zimbabve

Üç yıllık kümülatif enflasyon oranlarının %100’ü aştığı öngörülen ülkeler :

Bu kategoride bu dönem için ülke yok.

Son yıllarda üç yıllık kümülatif enflasyon oranlarının %100’ü aştığı ülkeler:

Bu kategoride bu dönem için ülke yok.

Son üç yıllık kümülatif enflasyon oranları, ayrı bir dönemde enflasyondaki ani artışın ardından %100’ü aşan ülkeler:

Bu kategoride bu dönem için ülke yok.

Öngörülen üç yıllık kümülatif enflasyon oranlarının %70 ile %100 arasında olduğu veya cari dönemde enflasyonda önemli (%25 veya daha fazla) artış olduğu ülkeler

 • Angola
 • Haiti

IPTF ayrıca, üç yıllık kümülatif enflasyon oranları %100’ü aşan veya izlenmesi gereken, gerekli veriler mevcut olmadığı için analize dahil edilmeyen ek ülkeler olabileceğini de belirtmektedir. Bahsedilen örnekler Afganistan, Suriye ve Ukrayna’dır.

Tam sayılar, sayıların hesaplanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar ve Görev Gücü’nün gözlemlerini içeren tam liste, aşağıdaki linkte mevcuttur . 

caq_iptf-may-25-2022-inflation-document_2022-06

Teklif Alın

Teklif Alın

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.

  ARSEN – SFAI TÜRKİYE

  İstanbul Ofis

  Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

  +90 212 951 02 47

  ARSEN – SFAI AMERİKA

  Amerika İrtibat Bürosu

  188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

  +1 518 522 78 40

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@arsendenetim.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Papirus Plaza, Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat: 6 34406  Kağıthane / İstanbul
  Telefon: (0212) 302 82 84
  İnternet Sitesi: www.arsendenetim.com
  Eposta Adresi: info@arsendenetim.com

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.