Hiperenflasyonist Olmayan Bir Bağlı Ortaklık’ın Yüksek Enflasyonist Bir Ana Şirket Tarafından Konsolidasyonu (UMS 21 ve UMS 29)


Uluslararası Muhasebe Standartları Yorumlama Komitesi, işlevsel para birimi hiperenflasyonlu bir ekonominin para birimi olan bir ana şirket (İşletme P) tarafından, işlevsel para birimi yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimi olan bir bağlı ortaklığı (S Kuruluşu) konsolide ederken uyguladığı muhasebe hakkında bir görüş almıştır. Sunumda, ana ortaklığın konsolide finansal tablolarını hazırlarken, cari yılı ve yüksek enflasyonlu olmayan bağlı ortaklığı için sunulan karşılaştırmalı tutarları raporlama tarihindeki cari ölçüm birimi açısından yeniden düzenlemek için UMS 29’u uygulayıp uygulamadığı sorulmuştur.

Katılımcıların bir çoğu, muhasebede çeşitlilik gözlemlediklerini söyledi.

P İşletmesinin S İşletmesinin sonuçlarını ve finansal durumunu yeniden düzenlemeyeceği görüşünün savunucuları, UMS 29:35’in son cümlesinde, P İşletmesinin konsolide finansal tablolarına dahil edilmek üzere S İşletmesinin finansal tablolarını çevirirken yalnızca UMS 21’i uygulanması gerekliliğini vurguladı. UMS 29’daki amaçların ve yeniden düzenleme gerekliliklerinin, yalnızca işlevsel para birimi hiperenflasyonlu bir ekonomininki olan bir grup içindeki işletmeler için geçerli olduğu görüşündeydiler.

Bu görüşün karşıtları,

(i) UMS 29:1’in, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonomininki olan herhangi bir işletmenin konsolide finansal tablolarını UMS 29 kapsamına dahil ettiğini;
(ii) UMS 29’daki genel amaç ve hükümler, finansal tabloların raporlama dönemindeki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilmesini gerektirir;
(iii) UMS 21:35, P İşletmesinin UMS 21:39-41’i uyguladıktan sonra İşletme S’nin finansal tablolarını yeniden düzenlemesini engellemez; ve
(iv) UMS 29:36, finansal tabloların konsolide finansal tabloların tarihindeki cari ölçüm birimine göre yeniden düzenlenmesini gerektirir ve yüksek enflasyonlu ve yüksek enflasyonlu olmayan bağlı ortaklıklar arasında ayrım yapmaz.

Komite, Standartları okuyanların, UFRS Muhasebe Standartlarındaki ilke ve hükümlerin, bir işletmenin gerekli muhasebeyi belirlemesi için yeterli bir temel sağlamadığı sonucuna varmıştır, çünkü bir işletme UMS 21 ve UMS 29’daki geçerli hükümleri okuduğunda, örneğin S işletmesi standartları yeniden düzenlememek/endekslemek veya yeniden düzenlemek/endekslememek için makul bir şekilde anlayabilir. Standartların bu konuda açık olduğu veya çok tutarlı olmadığıdır.

Komite üyeleri, hiperenflasyonist olmayan bağlı kuruluşların yeniden düzeltmelerin/endekslemelerin gerekli olup olmadığı veya mevcut Standartları yorumlama seçeneği olup olmadığı konusunda farklı görüşlere sahiptir.

14 Komite üyesinden 6’sı, işletmelerin her iki seçeneği de mevcut gereksinimlerini değerlendirerek makul bir yorumla uygulayabileceğini,

4 Komite üyesi, “mevcut standartlardaki” endekslememeyi kabul edilebilir tek muamele olarak gördüler ve

4 Komite üyesi “mevcut standartların revize edilmesi gerektiği” endekslenmesini kabul edilebilir tek muamele olarak gördüler.

Yorumumuz; 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun (IASB) bu konuyu ileride yeniden gündeme almaları gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca, Şirket’lerin mevcut durumlarını değerlendirerek kendilerine uygun yöntemi seçmeleri gerekmektedir. Hali hazırda ülkemizde kabul edilen görüş, işlevsel para birimi yüksek enflasyonlu olmayan bir ekonominin para birimi olan bir bağlı ortaklığı konsolide ederken UMS 21’e göre muhasebeleştirmenin yapılması ve endekslenmemesidir.

 

Teklif Alın

Teklif Alın

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.

  ARSEN – SFAI TÜRKİYE

  İstanbul Ofis

  Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

  +90 212 951 02 47

  ARSEN – SFAI AMERİKA

  Amerika İrtibat Bürosu

  188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

  +1 518 522 78 40

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@arsendenetim.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Papirus Plaza, Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat: 6 34406  Kağıthane / İstanbul
  Telefon: (0212) 302 82 84
  İnternet Sitesi: www.arsendenetim.com
  Eposta Adresi: info@arsendenetim.com

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.