UFRS 16/TFRS 16 Kiralamalar


Neredeyse tüm şirketler operasyonel veya finansal kiralama yolu ile varlık kullanmaktadır. Bu sebeple neredeyse tüm şirketler UFRS 16 “Kiralamalar” standardından etkilenmektedir.

UFRS 16 kiracı için tüm kiralama işlemleri için sözleşme başladığında gelecekteki kira ödemelerinden yola çıkarak bir “kiralama yükümlülüğü” ve “varlık kullanım hakkı” muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.

UFRS 16’nın finansal tablolar, sistem ve süreçler üzerindeki etkileri

UFRS 16 kiracı için tüm kiralama işlemleri için sözleşme başladığında gelecekteki kira ödemelerinden yola çıkarak bir “kiralama yükümlülüğü” ve “varlık kullanım hakkı” muhasebeleştirmesini gerektirmektedir.

Kiralama işlemleri bilançonuzu büyütür, kaldıraç ve sermaye oranlarına olumsuz etki eder. Standardın sık kullanılan kaldıraç oranı, cari oran, aktif devir hızı, faiz karşılama, FVÖK (EBIT), FVAÖK (EBITDA), net gelir, hisse başı karlılık, kullanılan sermayenin getirisi (ROCE), Özsermaye karlılığı (ROE), operasyonel nakit akışları gibi finansal ve performans göstergelerinde etkileri vardır ve değerlendirilmelidir.

Standardın etkileri finansal tablolar ile sınırlı değildir. Yönetim raporlamalarına ve bütçe çalışmalarına olan etkisi de gözardı edilmemelidir. Kiralama işlemlerinin her türlü raporlama üzerindeki etkisinin düzenli ve doğru bir şekilde yansıtılabilmesi özellikle iş modeli kiralama üzerine kurulu, çok sayıda ve karmaşık sözleşmeleri olan şirketlerde sistem ve süreç ihtiyacını da ortaya çıkarmaktadır.

ARSEN / SFAI Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?

Standardın teorik uygulaması kolay gözükse de pratik uygulaması çok fazla varsayım ve tahmin gerektirdiği için karmaşıktır. Şirketinize ve şirketinizin faaliyet gösterdiği sektöre özgü konular, kiracı olunan varlık sayısının fazla oluşu, şirketiniz için stratejik öneme sahip konularda yapmış olduğunuz kiralamalar standardın uygulamasını zorlaştırabilir. Size aşağıdaki konularda yardımcı olabiliriz.

 • Muhasebe ve Raporlama Hizmetlerimiz
 • Sistem ve Süreç Uygulama Hizmetlerimiz

5 Aşamalı geçiş methodolojimizin her aşamasında sizin ihtiyaçlarınıza göre hazırlanmış proje kapsamımız dahilinde uçtan uça, istediğiniz her aşamada size destek olabiliriz.

Muhasebe ve Raporlama Hizmetlerimiz

Özellikli kiralama sözleşmelerinizin analiz edilmesi, sözleşme ana verisinin derlenmesi, muhasebe politikalarınızın değerlendirilmesi, ihtiyaç duyulan raporlama dönemleri için manuel olarak hesaplamaların tamamlanması, şirketinize özel TFRS 16 uygulama rehberinin hazırlanması konusunda size yardımcı olabiliriz.

 

Teklif Alın

Teklif Alın

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.

  ARSEN – SFAI TÜRKİYE

  İstanbul Ofis

  Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

  +90 212 951 02 47

  ARSEN – SFAI AMERİKA

  Amerika İrtibat Bürosu

  188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

  +1 518 522 78 40

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@arsendenetim.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Papirus Plaza, Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat: 6 34406  Kağıthane / İstanbul
  Telefon: (0212) 302 82 84
  İnternet Sitesi: www.arsendenetim.com
  Eposta Adresi: info@arsendenetim.com

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.