UFRS 17/TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri


Sigorta sektörü uzun yıllardır yayımlanmasını beklediği UFRS 17, “Sigorta Sözleşmeleri” standardı (“UFRS 17”) 18 Mayıs 2017 tarihinde UMSK (“Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu”) tarafından yayımlanmıştır ve son değişiklikler sonucunda 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olması planlanmaktadır. Standart, sistemlerde, süreçlerde ve veri gereksinimlerinde yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere finansal raporlamada önemli değişiklikler getirmektedir. Bu nedenle sigorta şirketlerinin standardın etkilerini iyice değerlendirmeleri ve uygulama projelerini dikkatlice planlamaları gerekecektir.

UMSK’nın amacı, mevcut muhasebe standartlarına kıyasla daha fazla şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik sağlamaktır. Bu da finansal bilgilerin sigorta şirketleri tarafından sunulma biçiminde büyük değişiklikler anlamına gelmektedir. Standart karmaşıktır. Bu nedenle uyum sürecinde, standardın şirketiniz üzerindeki etkisinin anlaşılması için yeterli planlama gerekecektir. Bu yeterli planlama, uygulama projenizdeki değeri en üst düzeye çıkarmanıza ve işinizdeki aksaklıkları en aza indirmenize izin verecektir.

UFRS 17, verileri daha etkin bir şekilde kullanma, finans fonksiyonunuzun yapısını geliştirme ve karar verme sürecinde en iyi bilgiye ulaşma fırsatı sunmaktadır. UFRS 17’nin gereksinimlerini değerlendirmek için büyük çaba sarf edilmesi gerekmektedir, çünkü şirketinizde geniş kapsamlı etkileri olacaktır. Sadece finans ve UFRS 17 proje ekiplerini değil, sistemler, veriler ve süreçlerle ilgili tüm şirket çalışanlarını etkileyecektir.

Dünyanın dört bir yanındaki sigorta şirketlerinin önde gelen profesyonel hizmet sağlayıcısı olan SFAI, sigorta şirketlerinin UFRS 17 ile karşılaştığı sorunlar ve zorluklar hakkında geniş bilgiye sahiptir. UFRS 17 çıktılarını daha iyi nasıl kullanabileceğinizi planlamanıza ve anlamanıza yardımcı olmak ve projelerinizden en üst seviye verimi almanızı sağlamak her zaman önceliğimizdir. Konularının en iyisi uzmanlarımız bu yolculukta size yardımcı olmaya hazırlar.

Teklif Alın

Teklif Alın

Hizmetlerimiz ve Çözümlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.

  ARSEN – SFAI TÜRKİYE

  İstanbul Ofis

  Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza, No:37, Kat:6 Ofis No:2 Kağıthane, İstanbul, Türkiye PK 34406

  +90 212 951 02 47

  ARSEN – SFAI AMERİKA

  Amerika İrtibat Bürosu

  188 Thornberry In Rensselaer, NY 12144 USA (New York)

  +1 518 522 78 40

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?

  Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddesinde yer alan;

  hukuki sebepler ile, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizden sözlü veya yazılı olarak, internet sitesi, telefon, e-posta aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklarınız nelerdir?

  KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirketimize başvurarak sizinle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya info@arsendenetim.com isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Merkez Adres: Papirus Plaza, Merkez Mah. Ayazma Cad. No:37 Kat: 6 34406  Kağıthane / İstanbul
  Telefon: (0212) 302 82 84
  İnternet Sitesi: www.arsendenetim.com
  Eposta Adresi: info@arsendenetim.com

  Kişisel verilerin korunması ARSEN Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirketimizin) en önemli öncelikleri arasındadır.

  Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?

  Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

  Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olacak şekilde tedarikçimiz, iş ortaklıklarımız, ortaklarımızla ve işin gereklilileri konusunda ilgili bilgilere sahip olması gereken 3. kişiler ile paylaşılabilecektir.

  Kişisel verilerimin yukarıda belirtilen şekilde işlenmesini açık rızam ile kabul ediyorum.